کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
زردی  نوزاد

زردی نوزاد یا همان یرقان يكي از مسائل شايع مي باشد كه درصد قابل توجهي از نوزادان به شكل هاي فيزيولوژيك و پاتولوژيك آن مبتلا مي شوند . یافتن علت زردی در نوزاد و درمان آن می بایست همواره مورد توجه قر ار گیرد....

زردی فيزيولوژيك معمولا از پايان روز دوم زندگي شروع و در روزهاي چهارم و پنجم به حداكثر مقدار خود مي رسد و سپس به تدريج كاهش مي يابد. بطور كلي ميزان بيلي روبين كمتر از 12 ميلي گرم درصد ميلي ليتر خون در نوزادان با سن جنيني طبيعي و بيلي روبين كمتر از 14 ميلي گرم درصد ميلي ليتر خون در نوزادان نارس، يرقان فيزيولوژيك ناميده ميشود . در صورتي كه مقدار بيلي روبين از مقادير ياد شده براي نوزادان طبيعي و نارس تجاوز كند، يرقان یا زردی پاتولوژيك محسوب مي شود.

ضمن توجه به علائم باليني و آزمايشگاهي نوزادان مبتلا به يرقان، براي تشخيص علل و عوامل موثر بر آن، در صورت مشاهده هر يك از موارد زير، اتخاذ تصميم فوري ضروري مي باشد:

1) زردی كه در 24 ساعت اول زندگي شروع شود.

2) افزايش بيلي روبين، از 5 ميلي گرم درصد ميلي ليتر در 24 ساعت تجاوز كند.

3) بيلي روبين از 12 ميلي گرم در نوزادان طبيعي و 14 ميلي گرم در نوزادان نارس تجاوز كند.

4) زردی در نوزادان طبيعي، بيش از يك هفته و در نوزادان نارس بيشتر از دو هفته، به طول انجامد.

هدف از اشاره به عوامل متعدد ايجاد كننده زردي نوزادان، بيشتر جلب توجه دانشجويان به حساسيت مسئله است و اين حساسيت ها را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:

1) زردی نوزاد در صورت عدم توجه و رسيدگي، ممكن است به عوارض و خطراتي مانند مرگ و عقب ماندگي ذهني و حركتي غيرقابل درمان منجر شود.

2) افتراق ميان زردی فيزيولوژيك و پاتولوژيك هميشه به سادگي امكان پذير نيست.

3) لحظات و دقايق در تصميم گيري به منظور اقدام مناسب براي نوزاد مبتلا به نوزاد پاتولوژيك، بسيار سرنوشت ساز هستند. 

4)  همه موارد  هاي نوزادي را نمي توان با سازگاري ار هاچ و گروه هاي خوني، توجيه كرد یافتن علل و عوامل ديگر يرقان ها از اهميت برخوردار است.

5) در مواردي مي توان قبل از زايمان و بعد از زايمان با اقداماتي از پيدايش و افزايش پاتولوژيك بيلي روبين پيشگيري نمود.

امتیاز مطلب: 100%
100