کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
Ooma
تشخیص دقیق زمان تخمک گذاری

نميتوان روز تخمک گذاري را براساس محاسبه و با استفاده از فرمول و جدول به راحتي تعيين کرد. چون بدن يک رايانه يا ساعت نيست که دقيقا در يک روز و ساعت مشخص تخم کگذاري انجام شود و تعيين زمان اوولاسيون(تخمک گذاری) نيز به برر يهاي دقيق پزشکي نياز دارد. بعضي از مسايل ميتوانند روي اين زمان اثر بگذارند. اگر خانمها عادت ماهانه منظمي داشته باشند،ا ين کار راحتترا ست چون در يک چرخه 28 روزه، روز تخمک گذاري روز 13 يا 14 است. در خانمي که اين نظم وجود ندارد، بايد با انجام سونوگرافيهاي سريالي و پشت هم در دو، سه ماه، روز دقيق تخم کگذاري را معلوم کرد. براي تعيين جنسيت قبل از لقاح بايد به تعداد اسپر مها و سلامت آن هم توجه کرد. اگر تمام موارد در بالا به طور همزمان و زير نظر فرد مجرب در تعيين جنسيت و به درستي انجام شود، م يتوان تا حدي به حصول نتيجه مطلوب اميدوار بود، اما تاكنون هيچ تحقيق علمي ثابت شد ه اي در اين باره دیده نشده است. بدون شک حتي اگر يک روز از لقاح گذشته باشد، جنسيت جنين مشخص است و نميتوان آن را تغيير داد و اگر قرار است تعيين جنسيتي انجام شود، حتما بايد قبل از بارداري باشد. علاوه بر اين نقش استرس، محيط زندگي و نوع روش زندگي را نم يتوان در تعيين جنسيت جنين ناديده گرفت.
منبع:دکتر نیرومنش،استاد دانشگاه علئم پزشکی تهران

امتیاز مطلب: 86%
86